sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクとレインボーブリッジ」 12連作品のうちの 8/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクとレインボーブリッジ」 12連作品のうちの 7/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクとレインボーブリッジ」 12連作品のうちの 6/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクとレインボーブリッジ」 12連作品のうちの 5/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクとレインボーブリッジ」 12連作品のうちの 4/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクとレインボーブリッジ」 12連作品のうちの 3/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクとレインボーブリッジ」 12連作品のうちの 2/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクとレインボーブリッジ」 12連作品のうちの 1/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの12/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの11/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの10/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの9/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの8/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの7/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの6/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの5/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの4/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの3/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの2/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと日本橋獅子像」 12連作品のうちの1/12

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと横浜スタジアム」 9連作品

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと横浜スタジアム」 9連作品のうちの9/9

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと横浜スタジアム」 9連作品のうちの8/9

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと横浜スタジアム」 9連作品のうちの7/9

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと横浜スタジアム」 9連作品のうちの6/9

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと横浜スタジアム」 9連作品のうちの5/9

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと横浜スタジアム」 9連作品のうちの4/9

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと横浜スタジアム」 9連作品のうちの3/9

sakiko展

「sakiko展へようこそ」 題名「ロードバイクと横浜スタジアム」 9連作品のうちの2/9